Frukt 

Nu står fruktträden i sin vackraste blomning. Trädgårdsodlarna får njuta av doft och skönhet och med tillförsikt och förväntan se fram emot kommande skörd.
I dagens text talar Jesus om en annan odlare, Gud Fadern. Med kärlek vårdar han sin dyrbara vinstock. Den som han en fredag för ca 2000 år sedan planterade i den hårda marken på Golgata kulle. Redan tre dagar senare brast den ut i blom för att efter femtio dagar börja ge frukt. Och plantan växte till och förgrenade sig över jorden. Ända hit.

Vi är nu de grenar som förväntas bära frukt i odlarens vingård. Att bära frukt står inte i grenens egen makt. Förutsättningen är att grenen sitter stadigt fast i vinstocken därifrån livskraften strömmar. Inte heller bär grenen frukt för sin egen skull utan för Guds rike, så att skörden för evigheten blir möjligast stor.

Att bli kvar i vinstocken, Jesus, är det samma som att hålla fast vid hans ord. Det är också genom ordet som grenarna ansas, så att Andens frukt kan växa och Fadern bli förhärligad.


Åsa Tylli
barnledare
Karleby svenska församling
asa.tylli@evl.fi

Joh. 15:1-10

Jesus säger:
”Jag är den sanna vinstocken, och min fader är vinodlaren. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort, och varje gren som bär frukt ansar han, så att den bär mer frukt. Ni är redan ansade genom ordet som jag har förkunnat för er. Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken, kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom bär han rik frukt: utan mig kan ni ingenting göra. Den som inte är kvar i mig blir som grenarna som kastas bort och vissnar; de samlas ihop och läggs på elden och bränns upp. Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek. Om ni håller mina bud blir ni kvar i min kärlek, så som jag har hållit min faders bud och är kvar i hans kärlek.