Fullkomliga?

Ofta har Jesu bergspredikan ansetts vara begriplig. Jesus ger oss anvisningar om hur vi ska leva. Han utmanar oss till att vara annorlunda. Enkelt och värt att eftersträva, tänker vi.
Men det är inte så lätt. ”Älska era fiender! Be för dem som förföljer er!” Om vi har fiender tycker vi normalt illa om dem och undviker dem. När vi älskar våra närmaste är det inte beundransvärt. Men om vi gör gott mot dem som tycker illa om oss, då gör vi det som en lärjunge till Jesus förväntas göra.
Det blev strax lite svårare, eller hur? Lättare blir det inte när Jesus avslutar med att uppmana oss att vara fullkomliga som Gud Fader själv. Den kristna livsstilen är omöjlig för oss. Vi vanliga dödliga klarar inte av Jesu krav.

Ändå har vi hört talas om kristna som älskat sina fiender och som gjort gott mot dem som förföljt de kristna.
Hur är det möjligt? Det omöjliga verkar vara möjligt för en del trots allt.
Svaret på frågan är en hemlighet för de flesta. Vi kan göra det som behagar Gud. Guds Ande kan göra det i en kristen människa som vi i oss själva

aldrig skulle kunna göra.
Endast den, som mött honom som försonat våra synder, kan förstå detta. Det är sådana kristna som vår tid behöver.

Jan Nygård
kaplan
Karleby svenska
församling
jan.nygard@evl.fi

Söndag 6.9
Matteus 5:43-48

 

Jesus sade:
”Ni har hört att det blev sagt: Du skall älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er: älska era fiender och be för dem som förföljer er; då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Om ni älskar dem som älskar er, skall ni då ha lön för det? Gör inte tullindrivarna likadant? Och om ni hälsar vänligt på era bröder och bara på dem, gör ni då något märkvärdigt? Gör inte hedningarna likadant? Var fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig.”

Jan Nygård.