Nyheter

Gemensamma kyrkorådets beslut 10.10.2019

Publicerad: 10.10.2019

 

EN BEFATTNING SOM BYRÅSEKRETERARE HAR LEDIGANSLAGITS

Gemensamma kyrkorådet beslöt att anställa en byråsekreterare i tillsvidare gällande anställningsförhållande och utsåg personalchefen och förvaltningsdirektören till att förbereda urvalsprocessen.

Befattningens behörighetskrav är yrkesutbildning eller lämplig examen (t.ex. tradenom) samt erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är bland annat fastighets- och hyresavtal, att upprätthålla egendoms- och lösöresförteckning, att delta i planering av investeringar och lösöresanskaffningar samt att delta i offentliga upphandlingar, att förbereda och föra protokoll på möten, att sköta inköpsreskontra, bokföring och betalningstransaktioner samt delta i utarbetandet av budget och bokslut.

 

MÖJLIGHETEN ATT ANVÄNDA YXPILA KYRKA MÅNGSIDIGARE

Den arbetsgrupp som gemensamma kyrkorådet tillsatte 11.10.2018, vars uppgift har varit att undersöka möjligheten att använda Yxpila kyrka mångsidigare, framförde sin slutrapport på mötet.

Arbetsgruppen har sammankommit sex gånger. Verksamhetens mängd, användningsgraden av utrymmena och kostnaderna, samt invånarantalet och församlingens medlemsantal i Yxpila-området har granskats. Arbetsgruppen funderade över möjligheterna med ett fastighetsbolag samt de krav som kyrkolagen och –ordningen ställer. Man kartlade eventuella samarbetsparter och diskussioner angående uthyrning fördes. Av klubblokalerna är en del redan uthyrda åt en utomstående aktör.

Arbetsgruppen konstaterade att för att utveckla verksamheten i Yxpila behövs insatser av alla anställda och frivilliga. Det finns rikligt med möjligheter, vilket är viktigt att betona.

Gemensamma kyrkorådet beslöt, att arbetsgruppen fortsätter sitt arbete och inkluderar även församlingshemmet Björkkorset i granskningen. Om ett år ger gruppen en ny rapport över läget till gemensamma kyrkorådet, för eventuella fortsatta åtgärder.

 

EFFEKTIVERING AV PERSONALRESURSERNA

Hannu Kuusniemi föreslog, att man skall granska möjligheterna till att möjliggöra yrkesutövning över församlingsgränserna inom samfälligheten. Förslaget fick understöd och gemensamma kyrkorådet beslöt att undersöka saken.