Nyheter

Gemensamma kyrkorådets beslut den 7.11.

Publicerad: 07.11.2019

 

MINNA KULTALAS ANSTÄLLNING FÖRLÄNGDES

GKR beslöt att förlänga Kultalas anställning till den 30.9.2020.

Minna Kultala har arbetat som köksansvarig på Karleby församlingscenter då Susanna Vitka förflyttats till Kyrkbackens församlingshem som serviceansvarig.

OUTI SARASTES ANSTÄLLNING FÖRLÄNGDES

GKR beslöt att förlänga Sarastes anställning till den 30.9.2020.

Outi Saraste har anställts som matservicearbetare till köket i Karleby församlingscenter under tiden 17.8.2017–31.12.2019 som vikarie för anställd med sjukfrånvaro och deltidsarbetsoförmögenhets-pension.

ANSTÄLLNING AV MATSERVICEARBETARE TILL KAUSTBY OCH ULLAVA FÖRSAMLING

GKR beslöt att tillsvidareanställa en matservicearbetare fr. o. m. den 1.1.2020 och utnämnde servicechefen och personalchefen till att förbereda ansökningsförfarandet.

I matservicearbetarens uppgifter ingår köks- och städtjänster samt vaktmästaruppgifter i Ullava församlingshem, i Kaustby församlingscenter och på lägergården i Nuolinen. Arbetstagaren kan vid behov förflyttas även till andra verksamhetspunkter inom samfälligheten.

MARIANNE KUJALA BEVILJADES AVSKED FRÅN BEFATTNINGEN SOM VAKTMÄSTARE-STÄDARE

GKR beviljade med tacksamhet för långvarig tjänst Marianne Kujala avsked från befattningen som vaktmästare-städare fr. o. m. 1.6.2020, då hon går i pension.

Marianne Kujala har har varit i samfällighetens tjänst sedan 24.6.2002, alltså nästan 18 tjänsteår.

VELI-MATTI RAAPPANA VALDES TILL FASTIGHETSCHEF

GKR valde enligt intervjugruppens förslag byggnadsingenjör (YHS) Veli-Matti Raappana till tjänsten som fastighetschef. Tjänsten tillträds 1.1.2020 eller enligt överenskommelse. På reservplats valdes byggnadsingenjör (YHS) Per Sundström.

Veli-Matti Raappanas utbildning, arbetserfarenhet, kännedom om församlingsarbete, lämplighet för uppgiften och det allmänna intryck som han gav under intervjun motsvarar enligt intervjugruppens åsikt bäst de krav som ställts på tjänsten. Man konstaterade också att hans nuvarande uppgift motsvarar fastigheteschefens arbetsuppgifter.

En prövotid på sex månader tillämpas för tjänsten och prövotiden inleds då arbetet börjar. Valet fastställs efter att den sökande visat upp ett godkänt läkarintyg över sin arbetsförmåga.

Ansökningstiden till den lediganslagna tjänsten som fastighetschef gick ut 17.10.2019 och fick inom utsatt tid 15 sökanden, varav 5 kallades till intervju.

Fastighetschefen ansvarar för samfällighetens fastighetsväsende, förverkligandet av byggprojekt och förbereder och leder fastighetsreparationer.

Vid utvärderingen av de sökande fästes uppmärksamhet vid utbildning, arbetserfarenhet; speciellt av att leda reparationsbyggande samt vid språkkunskaper, kännedom om församlingsarbete och erfarenhet av förmansuppgifter.

ANNELI KETOLA VALDES TILL BYRÅSEKRETERARE

GKR valde enligt intervjugruppens förslag Anneli Ketola till befattningen som byråsekreterare från den 1.12.2019 eller enligt överenskommelse.

Anneli Ketolas utbildning, arbetserfarenhet, yrkeskunskap och det allmänna intrycket under intervjun motsvarade bäst de krav som ställts på arbetsuppgiften. Hon har tidigare haft motsvarande arbetsuppgifter inom en annan församling.

Ansökningstiden till befattningen som byråsekreterare gick ut 25.10.2019 och 35 ansökningar inkom inom utsatt tid. Fyra sökande kallades till intervju.

Vid utvärderingen av de sökande fästes uppmärksamhet vid utbildning, arbetserfarenhet, kännedom om fastighets- och ekonomiförvaltning samt kännedom om församlingsarbete, språkkunskaper och motivation.

BUDGETEN FÖR 2020 FICK GODKÄNNANDE

Gemensamma kyrkorådet godkände budgeten för år 2020. Innan budgeten presenteras för kyrkofullmäktige den 19 december för fastställning, begärs utlåtanden om budgeten av församlingsråden.

Halso församling ansluts till Karleby kyrkliga samfällighet fr. o. m. den 1.1.2020.
Anslutningsförhandlingar hölls 2018 och det slutgiltiga beslutet om anslutandet gjordes 2019.

Intäkterna totalt är 13,2 miljoner euro i 2020 års budget. Intäkterna från kyrkoskatten uppskattas sjunka med en procent nästa år. Kyrkoskattens andel av de totala intäkterna är 77 procent. Den statliga finansiering som Karleby kyrkliga samfällighet får är ca. en miljon euro. Inkomsterna från skogsbruk har budgeterats till 323.500 euro.

Verksamhetskostnaderna är 11,3 miljoner euro, varav personalkostnadernas andel är 63 procent. Summan för avskrivningar, 906.300 euro, är anmärkningsvärt stor när man beaktar att årsbidraget beräknas till 816.140 euro.

För investeringar har reserverats 1,25 miljoner euro. De största investeringarna är starten av krematoriebygget, förnyande av luftkonditioneringen i församlingscentrets C-del, renovering av församlingshemmet i Kaustby och takreparationen på Chydenius prästgård.

Resultatet för är 2020 beräknas visa ett underskott på ca 90.000 euro.