Månadens ord

Budbärare

Idag färdas oändliga mängder information sekundsnabbt kors och tvärs över världen. Vi är långt förbi den tid då människor vandrade, eller i brådskande fall sprang, långa sträckor med viktiga meddelanden.
I krigstider väntade man med ångestfull spänning på nyheter från stridsfältet. Man lyssnade efter budbärarens steg – hade han goda nyheter eller dåliga?

Budbäraren gick inte sina egna ärenden. Han skulle bara bära fram det givna budskapet. En budbärare är inte förmer än den som har sänt honom, säger Jesus.

Nu frågar Herren idag, liksom på Jesajas tid: Vem ska jag sända? Vem vill vara vår budbärare?
Budskapet är givet: Striden är vunnen! Jesus har segrat på Golgata kors. Vägen till frihet ligger öppen genom förlåtelsen i hans blod. Gemenskapen med Fadern är återställd. Himmelriket väntar.
De goda nyheterna måste brådskande fås ut till alla dem som bundna av synden håller på att gå under i hopplöshet och förtvivlan.

Ger du det svar han förväntar av sina egna?
– Herre, här är jag, sänd mig!

Åsa Tylli
barnledare,
missionssekreterare
Karleby svenska
församling

Söndag 14.10

Johannes 13:16-20

Jesus sade till sina lärjungar:
”Sannerligen, jag säger er: en tjänare är inte förmer än sin herre, och en budbärare inte förmer än den som har sänt honom. Vet ni detta är ni saliga om ni också handlar så.
Jag talar inte om er alla. Jag vet vilka jag har utvalt, men skriftens ord måste uppfyllas: Den som äter mitt bröd har lyft sin häl mot mig. Jag säger det redan nu, innan det sker, för att ni, när det har skett, skall tro att jag är den jag är. Sannerligen, jag säger er: den som tar emot någon som jag sänder, han tar emot mig, och den som tar emot mig, han tar emot den som har sänt mig.”