Din konung kommer till dig

När Jesus red in i Jerusalem var det en mycket välregisserad händelse, välplanerad, uttänkt av Gud själv, långt på förhand.
Vi tänker oss att allt skedde slumpmässigt där denna palmsöndag, men så var det inte.
Det visste Jesus då han står där på Oljeberget och blickar ut över Jerusalem, dess murar och portar med det vackra templet i staden. Han visste att nu gäller det att göra allt som ska göras.
Vi ska gå genom de olika delarna. Vad är det som behövs, vad ska vara med? Varför?

Först har vi ju Jesus själv. Vem är han? Inte vem som hellst kan rida in som kung och motta folkets hyllning. Jesus visste mycket väl vem han var. Han var utvald till den uppgift som låg framför honom. Han var Davids Son,  den store kungen Davids ättling, som skulle vara konungarnas konung, Messias. Inte vilken kung som hellst, utan fridens konung. Ingen annan kunde vara det än han. Ingen annan var värdig.
Psalt 24: säger: ”Vem får gå upp på Herrens berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte  vänder sin själ till lögn och inte svär falskt."
Herrens berg, Sion, är den plats där Jerusalem och templet är byggt. Där uppenbarar sig Gud. Messias skall komma just till detta berg, detta tempel, men endast den rene och syndfrie är värdig. 
Men varför är namnet Davids Son så viktigt? Kung David ville bygga ett tempel. Men Gud sa att hans son skulle göra det. Salomo fick uppgiften, samtidigt fick Davids son, ett  märkligt löfte som Salomo eller någon annan av de söner till David som blev kung skulle uppfylla, ett messianst löfte:
"Han ska bygga ett hus åt mitt namn, och jag skall befästa hans kungatron för evigt. Jag skall vara hans fader och han skall vara min son." (1 Sam 7:14.)
587 fKr satt den siste av Davids söner på tronen i Jerusalem. Efter det var det slut på kungarna i Jerusalem pga av den babyloniska fångenskapen. Men ett evigt kungadöme är utlovat, det kungadömet kan bara den utlovade Messias göra anspråk på att ha.

För det andra: Vi har Sion, Sions dotter, Jerusalems folk, det utalda folket som fått alla dessa löften om Messias. Ska dess portar öppnas för honom? Och alla andra. Vi började gudstjänsten med en uppmaning till oss att öppna portarna för ärans konung, så han kan komma in. Hjärtats port behöver öppnas. Jerusalem och dess folk uppmanades att öppna sig för honom. Låt hjärtat öppna sig, bjud Kristus hem till dig. Idag vill han dig gästa och sitt förbund befästa.

Sedan har vi färdmedlet: Sakarja hade sagt att det måste ske på en åsna: Se din konung kommer till dig, ridande på en åsna. Jesus ser till att detta uppfylls. Hämta, låna en åsna! Inte en häst, inte en kamel. För kungen passar det sig inte att rida på något annat än en åsna.
Även Salomo, Davids son som efterträdde honom på tronen, red in i Jerusalem på en mulåsna när han blivit smord till kung. Salomo var  inte Messias, men en förebild till Messias. Jesus är både Davids Son och Messias.

Palmkvistar: Ja det står: "Ordna er i högtidsled med lövrika kvistar i händerna." (Ps 118) Skaffa palmkvistar. Så börjar man vara redo för intåget.

Men sången då:
Det finns en sång som också ska sjungas denna dag. Den finns där skriven i samma psalm som vi fann de lövrika kvistarna. Man har sjungit den tidigare, övat varje år då folket drog upp till Jerusalem. Där står det på hebreiska: Hosianna. Det betyder: O Herre, fräls! O Herre, ge framgång!
Åt vem? Jesus förstås. Han ska frälsa, han kan rädda oss. Han kan och ska ha framgång. Men på ett annat sätt än vad man tänkte sig. Jesus hade framgång när han lider och dör för oss som behöver räddning och frälsning från synd och död. "Se, min tjänare ska ha framgång." (Jes 53)
Därför dör Jesus ställföreträdande för oss. På så sätt har Messiaskonungen framgång. Guds kyrka kan bara ha framgång när den förkunnar den korsfäste konungen!

Idag kommer väl också Jesus till oss? Kommer han? Hur? Han kommer på något annat än åsnor idag. Han kommer genom olika medel som han själv har bestämt.

Genom dopets vatten. När vi ber: "fräls, Hosianna", så räcker Jesus oss dopets vatten. Dopets vatten renar från synd och ger nytt liv. Tror du det?

Genom nattvardens bröd och vin ger han oss syndernas förlåtelse. Där kommer oss Jesus så nära som han kan komma. Närmare Gud till dig, sjunger vi. Nattvarden är svaret på den bönen.

Genom Ordet, Guds eget Ord, Bibelns evangelium, när du hör det och läser det.Ordet är dig nära  säger Paulus.

Han bestämmer möte med dig söndag efter söndag. Tror du det? Då lovar han att vara nära oss, enligt sitt löfte: "Var två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem." Under detta nya nådens år som börjar. Vid varje högmässa söndag efter söndag. Tror du det?
Vart gick Jesus först när han kom in i Jerusalem? Till templet. Där renade han templet. Vart söker sig Jesus när han kommer till oss i år? Till församlingen. Både med nåd och barmhärtighet, men också ibland med vrede och rening, förmaning.
Höj er ni portar, höj er, ni eviga dörrar,så att ärans kung kan tåga in. Vem är denne ärans kung. Det är Herren Sebaot.

 

Jan Nygård predikade den 30 november 2015 (första söndagen i advent) både
i Karleby sockenkyrka och Gamlakarleby stadskyrka. 

Jan Nygård 

Vill du skicka respons till predikanten? Adressen är jan.nygard (at) evl.fi 
 

Din konung kommer till dig 

Bibeltexter: Ps 24:7-10, Jes 62:10-12, Rom 13:11-14, Matt 21:1-9 

Jesus rider in i Jerusalem

När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget, sände Jesus i väg två lärjungar och sade till dem: "Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvid sig. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er, ska ni svara: Herren behöver dem. Och han ska strax skicka i väg dem." Detta hände för att det som var sagt genom profeten skulle uppfyllas:
 
Säg till dottern Sion:

Se, din kung kommer till dig,

ödmjuk och ridande på en åsna,

på en arbetsåsnas föl. 

Lärjungarna gav sig i väg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem, och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade: Hosianna , Davids son! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Hosianna i höjden!
  

Matt 21:1-9