Dopets gåva är mångfaldig

Dopets gåva år mångfaldig

Denna söndags tema är dopets gåva. Frågar vi oss utifrån dagens bibeltexter, vilken eller vilka är dopets gåvor, så finner vi ett mycket intressant och rent av ett oväntat svar hos Johannes Döparen i evangeliet för denna söndag.
Johannes jämför det dop som han själv döper med och säger att det dop Jesus döper med är annorlunda. Johannes döpte med vatten. Men Jesus döper i den  helige Ande.

Olika slags dop

I Bibeln talas det om olika slags dop. Johannes Döparens dop är inte det samma dop som du och jag blivit döpta med. Det gemensamma för dem, är att båda är ett dop i vatten. Men på samma sätt som Johannes uppgift var att förbereda vägen för Messias, gå före honom, så föregick Johannes dop Messias ankomst.
De människor som ville vara förberedda för att ta emot Messias på rätt sätt, lät döpa sig av Johannes. När Jesus väl påbörjat sin verksamhet, så kunde Johannes avsluta sin tjänst. Och därmed hade Johannes dop ingen funktion längre. Johannesdopets gåva var en beredelse för Messias, men det kristna dopet utgår från att Messias kommit och dött för våra synder. Därför är dopets gåva något helt annat.
Jesu eget dop av Johannes var också ett ovanligt dop. Det förstod Johannes själv, och Jesus förstås. Vi kan närmast se Jesu eget dop som ett invigningsdop till hans Messianska uppgift att bära världens synd såsom Guds lamm. Mellan Jesu dop och det kristna dopet gick en tid. Det kristna dopet tillkom efter att Jesus hade farit till himmelen. Efter att Jesus gett sin dop- och missionsbefallning.
Men vad menar då Jesus med detta att döpa i den helige Ande?

Dopet och Messiasförväntan
   
Texten är oerhört fascinerande. Egentligen så utgör senare delen av kap 1, från vers 19 till slutet en rapport om vad som hände under några ca fem dagar, eventuellt  sex dagar, dvs. en knapp vecka. Under de dagarna hinner flere personer lära känna Jesus.
Och det hela börjar med att Johannes Döparen säger att han inte är Messias när han tillfrågas. Man frågar också honom varför han döper ifall han inte är Messias. Det fanns alltså en utbredd förväntan att när Messias skulle komma, skulle han döpa.
"Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena. Jag skall rena er från all er orenhet och från alla era avgudar." (Hes 36:25-26, Sak 13:1)  
"Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er. Jag skall
ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött.  På den dagen skall Davids hus och Jerusalems invånare ha en öppen källa till rening från synd och orenhet." (Eze 36:26) 
Dagen efter detta utpekas Jesus som Guds lamm, som tar bort världens synd och därmed även  som han som skall komma. Det leder till att Andreas först lär känna Jesus. Andreas berättar om Jesus för sin bror Petrus om att han funnit Messias. Sen lär Filippus känna Jesus som Messias, och genom Filippus vittnesbörd, lär Natanael känna Jesus. Allt detta sker och mitt i dessa händelser finns tillfället när Jesus blir döpt av Johannes Döparen. Och då vi kommit så långt, inser vi, om vi tänker  efter, vad det innebär att bli döpt i den helige Ande.

Jesus döper i den helige Ande

Att bli döpt i den helige Ande är det samma som att få sina hjärtan förvandlade och brinnande. Jesus själv talade senare om att bli född på nytt av vatten och Ande. 
Bibeln använder olika begrepp och ord för att beskriva detta:
* Det är som att få sina ögon öppnade och börja se allt i ett annat ljus. Som att ha varit blind och börja se. “En gång var jag blind men nu kan jag se.”
* Det är som att få ett täckelse borttaget från ansiktet och börja se och förstå sådant man förr inte sett eller förstått. 
* Det är som att gå från död till liv. 
Det var det som skedde med Andreas, med Petrus, med Filippus, med Natanael under denna knappa vecka. Det var en så stor händelse och att de kom ihåg allt. Det sägs att de skedde vid tionde timmen. Så bra kom Johannes och Andreas ihåg händelsen att de kom ihåg timmen och platsen. Många år senare.
Har du blivit döpt i den helige Ande? Har vi som blivit döpta som små med det kristna dopet även blivit döpta med Anden? Det är en viktig fråga.
På den frågan kan vi svara först så här: Att bli döpt med det kristna dopet, i den treeniges namn, där den helige Ande även var med, syftar till att vi ska bli andligt seende, inte andligt blinda. Att vi ska se och förstå, och tro i våra hjärtan, att Jesus är Guds son, som borttar både världens synder, men även mina synder.
Det var detta jag menade med min kritik av folkkyrkan på julmorgonen, som en del församlingsbor frågat vad jag menade.  

Oss fattas allt, om vi är döpta men inte bryr oss om Jesus

En annan kritik av folkkyrkan av idag, är att man är nöjd med att människor döper sig, men inte bryr sig om ifall de tror eller inte tror, eller t.o.m. tror helt annorlunda än Bibeln lär.
Oss fattas allt, om vi är döpta men inte bryr oss om Jesus.
Så skedde med Martin Luther då evangelium öppnades för honom. Det är som att bli född på nytt, säger han.
Så skedde med Laestadius, då han löstes från syndens band genom en kvinnas vittnesbörd.
Så skedde med Rosenius, så skedde med Paavo Ruotsalainen. “Ett fattas dig och därmed allt: den inre kännedomen om Jesus.”
Så skedde med Hedberg, som  föddes idag för 200 år sedan.
Så skedde vid den stora väckelsen 1905 på Azuza street I Los Angeles, som blev upphovet till pingstväckelsen.
Det behöver inte vara en momentan upplevelse, så att du kommer ihåg tid och plats. Men det syftar till samma sak. Att Jesus skall ta boning i våra hjärtan och vi ska veta och bekänna, att Jesus är Guds Son, vår Herre, vår Messias som dött för vår synd, som för oss till himmelen när vårt jordiska liv är över. Men det var inget fel med dopet, fastän man kommer till denna insikt i hög ålder. Man behöver inte döpa sig på nytt.
Vi har kommit att fråga vad dopets gåva är. Dopets gåva är mångfaldig. Den är syndernas förlåtelse, liv och salighet, såsom Luther säger. Den är evigt liv här och nu. Den är frid och glädje mitt i kamp och anfäktelse. Den är Jesu närvaro i våra liv genom den helige Ande. 

 

Jan Nygård predikade första söndagen efter Trettondagen 9.1.2011
i sockenkyrkan och stadskyrkan.

Texter:
Psalt. 89:19-22, 27-30
Jes. 61:1-3
Apg. 8:26-40
Joh. 1:29-34

Vill du skicka respons till predikanten? Adressen är jan.nygard (at) evl.fi