"Låt oss gå till Betlehem!"

“Låt oss gå till Betlehem!”

"Julprofeten" Jesaja har gett oss många detaljerade profetior om Messias. Jesaja 7 ger oss profetian om jungfrun som ska bli havande, Jesaja 9 ger oss mera information om han som ska födas, Jesaja 11 säger oss även en hel del om honom. Till påsken läses så profetian om Herrens lidande tjänares död.

I Jesaja 9 finns hans namn uppräknade. Kärt barn har många namn. Redan i Jesaja 7 sägs att han ska få namnet Immanuel, som betyder Gud med oss. Här i Jes 9 får han flere namn.
Nu talar vi förstås inte om namn i den mening som vi tänker oss. Namn i Bibeln står nämligen oftast som beskrivning för en person, vem han är. Hans namn skall vara: Under, Rådgivare, Mäktig Gud, Evig Fader, Fridsfurste. Han som får dessa namn, får dem med tanke på vad han betyder för oss när han frälser oss och vi lär känna honom i tron. Han har dem därför de att uppenbarar för oss genom honom hurudan Gud är.

Immanuel. Genom jungfruns son är Gud med oss, han är ibland oss. Han har gått här på jorden. Han är inte i längre i en avlägsen himmel, oåtkomlig för oss, omöjlig att veta något om. Genom Jesus kan vi lära känna Gud.
Matteus citerar Jes 7:14 i början av sitt evangelium, och avslutar med samma sak i slutet av sitt evangelium. Jesus säger: "Jag är med er alla dagar intill tidens slut." Ett fantastiskt löfte för oss kristna. Genom Jesus kom Gud till oss, trots att Jesus är i himlen idag, så är han fortsättningsvis med oss genom sin Ande.

Under: Den gamla översättningen slår ihop de två följande namnen till en och översätter: Underbar i Råd. Båda är möjliga men då tappar man bort detta med Under. I Domarboken 13:18 uppenbarar sig en Herrens ängel för Manoa, som ska bli far till den starke Simson. Manoa frågar ängeln vad hans namn är och får till svar: "Varför frågar du efter mitt namn? MItt namn är Underbar. (Eller: mitt namn är Under.)" Det är samma ord som används där som i Jes 9.
Nu menar de gamla bibeluttolkarna i kyrkans historia, att när Guds son, dvs Jesus, uppenbarade sig för människor i gamlatestamentlig tid, dvs före han föddes i Betlehem, så kallas han ofta för Herrens ängel. Så ibland när vi läser om änglar i Gamla Testamentet, som visar sig, kan det vara vanliga änglar, men ibland kan det vara Guds Son. Ofta är det sammanhanget som visar hur vi ska förstå det.
I detta sammanhang tolkas det till Guds Son, pga det namn han bär: Underbar eller Under. Gud gjorde under i Manoas och hans hustrus liv, eftersom de inte fått barn, hon var ofruktsam.
Gud gjorde under i Elisabets moderliv, och i Maria. Barnet som föddes, Guds Son är ett Under. Han är Gud, han är Människa. Han kan göra under i våra liv.

Rådgivare, eller underbar i Råd. Kungar brukar ha goda rådgivare, kanske flere. Jesus är kungarnas kung. Men han är en kung som inte behöver någon rådgivare. Han är kung och rådgivare i en och samma person.
Om oss människor sägs det att vi vid den sista tidens stora vedermödor och nöd, står rådlösa vid havets och vågornas dån (Lukas 21:25). Jordens ledare är rådlösa, vi är rådlösa inför ondskan och döden. Men nu har vi en rådgivare och kung att vända oss till. Han är inte rådlös, utan har allt i sina händer. Han regerar, trots ondskans och djävulens raseri.

Väldig
eller Mäktig Gud: Jesus förnekade aldrig att han var Gud. Han gick inte omkring och sa att han är Gud hela tiden. Men han sa det indirekt. Den som lyssnade och tänkte efter märkte det. Stora Rådet fick honom korsfäst pga av detta, hädelse. Han förnekade aldrig att han var Gud själv.
När vi säger: Jesus är Herre, eller Jesus är Herren, så säger vi att han är Gud, han bär det namn inför vilken alla ska böja knä en dag. VI får bekänna honom som vår Gud.

Evig Fader: Vi bekänner att Gud är Fader, allsmäktig, Jesus har lärt oss att be Fader Vår som är i himlen. Men här kallas han mitt i allt evig Fader. Här döljer sig en stor hemlighet. "Jag och Fadern är ett", säger Jesus i Johannes 10:30.
I trosbekännelsen säger Kristi kyrka om Jesus: "Född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud."
När du ber i Jesu namn ber du till en evig Fader, som är ett med Gud, som är GUD Själv och i detta en älskande Fader.

Fridsfurste: Änglarna sjöng för herdarna: "Frid på Jorden." Jesus undanröjer orsaken till krig, hat, nämligen människans synd. När vi tror på Jesus, har vi det bästa, nämligen frid med Gud. Då vi förklarats rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus.
Frukten av Jesu död är att vi genom tron kan få och ha frid med Gud. Vi behöver inte frukta domen. Vi är benådade tack vare Jesus. Men Jesus är också den som till slut ska skapa frid på alla nivåer, mellan folk och nationer. ”Jag ska utrota vagnar ur Efraim och hästar ur Jerusalem. Stridens bågar skall utrotas, och han skall tala frid till hednafolken. Hans herravälde ska nå från hav till hav, från floden intill jordens yttersta gränser.”
Jesaja 9 säger ju också: "Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod skall brännas upp och förtäras av eld.”
 

 

Jan Nygård predikade i julottan den 25 december 2017 i Karleby sockenkyrka.

Texter:
Jes. 9:2-7
Joh. 1:1-14

Vill du skicka respons till predikanten?
Adressen är