Till nyhetslistan

Kyrkans medlemsstatistik visar på något flera inträden och färre utträden under 2023

Ljus flödar in i den gamla kyrkan genom de gotiska fönstren.

Bild: Kirkon kuvapankki

I slutet av 2023 hörde 63,5 procent av finländarna till Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, enligt kyrkans fastställda medlemsstatistik. Knappt 3,6 miljoner av finländarna var medlemmar i kyrkan (3 559 811 personer). För ett år sedan hörde 65,1 procent av befolkningen till kyrkan (3 620 939 medlemmar).

Antalet personer som inträdde i kyrkan (21 000) ökade något under fjolåret. Sammanlagt 55 000 personer utträdde ur kyrkan vilket är något färre än under året innan. Kyrkans medlemsantal påverkas dessutom av antalet avlidna (49 000) och döpta under 1 år (22 000).

En liten ökning i antalet inträden och döpta i samband med konfirmation

Närmare en fjärdedel (23 procent) av alla som inträdde i kyrkan under fjolåret var 30–39-åringar. Ca 22 000 barn under 1 år blev medlemmar i kyrkan genom dop. Närmare 1 200 unga döptes i samband med sitt deltagande i konfirmandundervisningen. Bland inträdena under fjolåret finns också ovanligt många (4 000) barn under 1 år som man hade hunnit anteckna i befolkningsregistret innan de döptes.

Åldersgruppen 20–29-åringar står för största delen av utträdena ur kyrkan, de utgör närmare en tredjedel (32 procent) av dem som utträdde. De som i huvudsak hör till millenniegenerationen, 30–39-åringar, utgjorde en fjärdedel (25 procent) av dem som utträdde ur kyrkan.

– Det är fortsättningsvis millennialerna och unga vuxna som är den mest rörliga gruppen bland kyrkans medlemmar. Det berättar att de har en annorlunda relation till kyrkan än äldre åldersgrupper. De ungas förväntningar på kyrkan handlar framför allt om miljö- och jämlikhetsfrågor. Å andra sidan ser man ett växande intresse för religiositet bland unga män, säger forskaren Veli-Matti Salminen på Kyrkans forskning och utbildning.

2.2.2024 15.16