Till nyhetslistan

Gemensamma kyrkorådets beslut 27.5.2020

28.5.2020 12.41

 

Samfälligheten kunde undvika permitteringar  

De riktlinjer som regeringen dragit upp för att stävja coronapandemin samt Kyrkostyrelsens och domkapitlens anvisningar för församlingarna har påverkat församlingarnas och samfällighetens verksamhet avsevärt.

Samfälligheten har sammanställt anvisningar för sin personal. Man har gemensamt kommit överens om att anställda som skyddsåtgärd har kunnat arbeta på distans, ta ut innestående ledigheter eller semester. Man har också kunnat ta ut obetald ledighet.

Den beredskapskommitté som samfälligheten tillställt har under veckovisa möten utrett pandemins inverkan och de åtgärder som tagits. Församlingarna och samfällighetens arbetsformer har sammanställt beredskapsplaner.

Gemensamma kyrkorådet beslöt på sitt möte den 29.4.2020 att inleda samarbetsförhandlingar.

Samarbetskommissionen har konstaterat att förhandlingarna förts enligt KyrkTAK:s bilaga 10 § 8, mom. 6. Före förhandlingarna inleddes, utredde man resursplanerna i församlingarna och samfälligheten inför juni, juli och augusti, samt inför semestrar, övertidsledigheter och andra eventuella lagstadgade ledigheter. Samarbetskommissionen har gått igenom resursplanerna och konstaterat att situationen kommer att förändras i juni, då regeringen och biskoparna har gett anvisningar om möjligheten att starta upp läger- och annan verksamhet.

Samarbetskommissionen har enhälligt konstaterat att det inte finns behov av permitteringar som grundar sig på produktionsorsaker.  Även gemensamma kyrkorådet var inne på samma linje och beslöt att det inte finns behov av permitteringar.

Rambudgeten behandlas först i augusti på grund av coronapandemin

Karleby kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkoråd har vanligen i maj tagit beslut om ramen för följande års budget. Med hjälp av rambudgeten uppskattar man hur mycket kyrkoskatten inbringar, andra inkomster samt hur mycket som kan budgeteras i verksamhetskostnader och investeringar.  

Coronapandemin och åtgärderna för att stävja spridningen har lett till ändrade rutiner, trångmål för företag och fått de ekonomiska prognoserna att sjunka överallt i världen. I Finland har antalet permitterade och arbetslösa stigit fort under undantagsförhållandet. Skatteintäkterna kommer att sjunka, men hur mycket vet vi inte ännu. Det kommer att vara mycket besvärligt att uppskatta den ekonomiska utvecklingen och att göra upp rambudgeten för nästa år.

På grund av den osäkra situationen ansågs det ändamålsenligt att rambudgeten fastställs först i augusti.


Revisionsberättelser

Revideringarna av samfällighetens och Halso församlings bokslut gjordes i maj 2020. Revisionsberättelserna granskades och gemensamma kyrkorådet beslöt att dessa bifogas till bokslutsdokumenten.