Till nyhetslistan

Karleby kyrkliga samfällighets gemensamma kyrkofullmäktiges beslut den 10.6.2020

10.6.2020 20.35

Gemensamma kyrkofullmäktige godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2019 och fastställde bokslutet.

Förtroendevalda

På grund av flytt från orten beviljade gemensamma kyrkofullmäktige Otto Luoma befrielse från uppdraget som ledamot i kyrkofullmäktige samt från uppdraget som medlem i direktionen för sjukhussjälavård från den 1.6.2020. Han valdes till gemensamma kyrkofullmäktige från Kelviå församlings kandidatlista "Kotiseurakuntani Kälviä". Första suppleant Ville Honkala blir ledamot i kyrkofullmäktige.

Till ny medlem i direktionen för sjukhussjälavård valdes Ville Honkala för den återstående mandatperioden. 

Gemensamma kyrkofullmäktige utsåg Matti Kaivosoja till ordförande för samdirektionen för familjerådgivningscentralen för återstående mandatperiod. Kaivosoja efterträder Tuula Muuraiskangas-Nissilä som avgick från posten den 1.2.2020.

Bokslutet 2019 visade överskott

Gemensamma kyrkofullmäktige godkände verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2019 och fastställde bokslutet. Räkenskapsperiodens överskott 402.000 euro skrivs under eget kapital i balansräkningen. 

Verksamhetsintäkterna uppgick till knappt 2 miljoner euro, varav 206.000 är inkomster från skogsbruk. Verksamhetskostnaderna var 10,7 miljoner euro, vilket är 206.000 euro under det budgeterade. Personalkostnaderna understeg budgeten med 127.000 euro. Personalkostnadernas andel av verksamhetskostnaderna var 62 %. Verksamhetsbidraget, dvs. skillnaden mellan verksamhetsintäkter och -kostnader, var - 8,7 miljoner euro vilket är 215.000 euro bättre än prognosen. Årsbidraget var 1,3 miljoner euro.

Kyrkoskatteintäkterna steg 51.000 euro över det budgeterade och uppgick sammanlagt till 10,1 miljoner euro. En aning överraskande steg intäkterna från kyrkoskatten med 157.000 euro i förhållande till föregående år. Det statliga bidraget uppgick till 991.000 euro. Utvecklingen av medlemsantalet i församlingarna påverkar den summa som kyrkoskatten inbringar. Medlemsantalet i församlingarna inom Karleby kyrkliga samfällighet var 40.395 vid utgången av året, dvs. 573 medlemmar färre än vid utgången av föregående år. 

1,4 miljoner euro investerades. Den största investeringen var den invändiga grundrenoveringen av Karleby sockenkyrka med en kostnad på 1,2 miljoner euro. Centralköket i Karleby församlingscenter sanerades, ventilationen i Kelviå församlingshem och i Karleby församlingscenter förnyades. Krematoriebygget beviljades byggnadslov och miljötillstånd. 

Under 2019 togs beslutet att Halso församling ansluts till Karleby kyrkliga samfällighet från början av 2020.

Gemensamma kyrkofullmäktige godkände även Halso församlings verksamhetsberättelse och bokslut för 2019 samt fastställde bokslutet. Räkenskapsperiodens överskott 45.768,46 euro skrivs under eget kapital i balansräkningen.

Förvaltningsdirektör Helinä Marjamaa går i pension den 1.3.2021

Gemensamma kyrkofullmäktige beviljade med tacksamhet Karleby kyrkliga samfällighets förvaltningsdirektör Helinä Marjamaa avsked från sin tjänst fr. o. m. den 1.3.2021. Marjamaa har ansökt om avsked för att gå i pension. 

Helinä Marjamaa har tillträtt i samfällighetens tjänst den 1.4.2015, sammanlagt knappt sex tjänsteår inom samfälligheten. 

Gemensamma kyrkofullmäktige lediganslår förvaltningsdirektörstjänsten och utsåg en arbetsgrupp för att förbereda rekryteringen.