Till nyhetslistan

Kyrkans budskap är till för alla

19.5.2021 10.36

Församlingen kommunicerar tillgängligt

Karleby kyrkliga samfällighet och medlemsförsamlingarna publicerade sina nya webbsidor för ca ett år sedan. Redan i planeringsskedet tog man i beaktande de krav som lagstiftningen ställer på tillgänglighet av digitala tjänster.

- Vi strävar till att församlingarnas hemsidor är så tillgängliga som möjligt. Det samma gäller de kanaler som församlingarna använder på sociala medier, säger informationschef Lisen Forsgård på Karleby kyrkliga samfällighet. 

- Vi vill att alla användare ska ha likvärdiga möjligheter att delta i församlingens och kyrkans verksamhet.

Digital tillgänglighet innebär att information på nätet samt digitala tjänster ska kunna användas av alla människor oavsett eventuella funktionsnedsättningar. Genom att följa tillgänglighetskraven gör man det möjligt för användaren att använda olika hjälpmedel och stödande teknologi för att nå webbtjänsterna. Innehållet bör kunna nås trots nedsatt syn eller hörsel. 

Över en miljon finländare har speciella utmaningar eller begränsningar som man bör beakta när man producerar webbinnehåll. Till den gruppen hör bl. a. personer med funktionsnedsättningar, läs- och skrivsvårigheter eller koncentrationsproblem samt de äldre. 
Nästan alla upplever utmaningar eller begränsningar i något skede av livet. 

Tillgänglighet förbättrar jämlikheten i det digitala samhället. När tillgängligheten beaktats på bästa sätt, kan olika människor självständigt använda webbtjänster. Det gör personer med funktionsnedsättningar oberoende och delaktiga i samhället. 
För att garantera tillgängligheten bör man beakta textens innehåll och uppbyggnad, ge bilder en textmotsvarighet samt texta videor. 
Ett tydligt och enkelt språk, korta och koncisa meningar samt textindelning är hörnstenarna när man skriver tillgänglig text på webben. 
Med hjälp av textmotsvarighet kan skärmläsarens talsyntes läsa upp texten och förmedla bildens budskap till den som inte kan se.

Textning och syntolkning av videomaterial är väsentligt för att personer med syn- eller hörselnedsättning ska kunna ta del av materialet. 
Textningen kan vara till nytta för många, t. ex. för den som studerar språket eller befinner sig i en bullrig eller tyst miljö.
Det blir allt vanligare att man ser på videor utan ljud och då hjälper texten till att förmedla budskapet. 
 

Textning betjänar främst personer med nedsatt hörsel. Skärmdump från videoupptagningen av Karleby svenska församlings påskvandring, som kan ses på YouTube. 

 

Joona Syri använder dator med hjälp av skärmläsare. 

Även personer med funktionsnedsättningar använder webbsidor och sociala medier

Joona Syri arbetar som pianostämmare och zonterapeut i sin hemstad Karleby. Han är synskadad från födseln och hans synförmåga begränsas till att förnimma skepnader och ljusväxlingar. 
Datorer och mobiltelefoner ingår också i den synskadades vardag. Skärmläsarprogram och tjänsternas tillgänglighet gör användandet lättare. Skärmläsarens talsyntes läser upp innehållet på webbsidan eller på sociala medier. 
Den digitala tillgängligheten är enligt Joona Syri mycket väsentlig. 

- Den kan t. ex. avgöra vilket företag jag väljer att anlita eller vilket företag jag överhuvudtaget kan anlita. 

- Djungeltrumman går också bland synskadade. Man tipsar varandra om bra och tillgänglig service. Tillgänglighet kan också minska behovet av en personlig assistent. 

Det är enkelt och snabbt att använda webbsidorna för Karleby kyrkliga samfällighet och dess medlemsförsamlingar, anser Syri.

- Sidorna har en logisk textkonstruktion, vilket hjälper användaren att växla mellan rubrikerna. Bilderna på webbsidan har en alternativ text som skärmläsaren kan tolka. Om alternativ text saknas kan användaren missa viktig information eller uppleva tjänsten som störande om skärmläsaren endast läser upp filnamnet.

- Sidorna blir tillgängligare och användarupplevelsen mera levande när också bilderna tolkas, säger Joona Syri. 

Joona Syri visar hur han använder mobilen.Joona Syri gillar också församlingarnas Facebook-sidor. Han tycker att det är viktigt att bilderna på de sociala medierna också har en textmotsvarighet och att de väsentliga uppgifterna i inläggen också anges i texten och inte endast som en del av bilden.

- Jag vill inte gärna ”gilla” inlägg på sociala medier som inte har alternativ text. Även om texten är hur bra som helst kan jag inte veta hur helheten ter sig ifall jag inte får information om vad bilden innehåller. 
Tillgänglighetskraven på sociala medier gäller inte privatpersoners inlägg, men alla har ändå möjlighet att infoga en alternativ text till sina egna inlägg, speciellt om man har synskadade i sin bekantskapskrets. 

Syri skulle önska att alla tjänster vore tillgängliga, men han har också förståelse för att de inte alltid är det. 

- I de seendes värld har man inte alltid kunskapen att beakta alla aspekter. 

- Tekniken har utvecklats och utvecklas ständigt med en enorm fart. Det gör att också tillgängligheten hela tiden blir bättre. 

Syri anser att det viktigaste ur tillgänglighetssynvinkel är att all väsentlig information anges som text, och inte bara förmedlas med hjälp av en bild. Textens uppbyggnad har också betydelse för användaren, t. ex. att texten delas in i stycken och att man använder logiska rubriker och underrubriker. 

Du kan prova att använda dator utan synsinnet om du laddar ner ett gratis skärmläsarprogram, t. ex. NV Access (från webbplatsen nvaccess.org/download/).
Kom ihåg att sluta ögonen under testet.