Begravning av person som inte hör till kyrkan

En person som inte är medlem i kyrkan, begravs på församlingens begravningsplats. Karleby kyrkliga samfällighet är skyldig att anvisa en gravplats åt var och en, som vid tidpunkten för sitt frånfälle har sin hemort på samfällighetens område.

De anhöriga till en person, som inte är medlem i församlingen, kan vända sig till församlingens pastorskansli och avtala om kyrklig jordfästning.

Enligt kyrkoordningens regler kan en person som inte är medlem i kyrkan välsignas till graven, om de anhöriga eller någon annan som handhar den avlidnes gravläggning så önskar. Välsignelsen utförs inte om den avlidne klart har förbjudit detta eller om prästen på ett eller annat pålitligt sätt fått den uppfattningen att tillräckliga grunder för kyrklig välsignelse inte finns.

Dessa principer förutsätter att prästen diskuterar saken med de anhöriga innan beslut om gravläggningen tas. Reservering av tid i kapellet kan inte göras innan samtalet har förts.