Tankar kyrkas historik

På ön Tankar har det funnits strömmingsfi skare sedan 1600-talet. Den fi nsk- och svenskspråkiga språkgränsen går vid Tankar och därför fanns här strömmingsfi skare från Karleby, Gamlakarleby, Kelviå, Kronoby, Larsmo och Pedersöre.

De äldsta bevarade fi skarstugorna är från 1700-talet. Strömmingsfi sket inleddes i juni och avslutades på hösten. På vintrarna fi skade man inte vid Tankar. Vid prostvisitationen år 1701 uppmanades prästerna i Karleby att åka ut till fi skelägena för att hålla gudstjänster under strömmingsfiskeperioden. År 1727 uppmanades fi skarna att delta i moderkyrkans gudstjänster. Eftersom det var lång väg till moderkyrkan började fiskarna år 1754 bygga en egen kyrka på ön. Kyrkan byggdes på öns högsta punkt. När staten 1889 började bygga fyren var man tvungen att flytta kyrkan till sin nuvarande plats.

Fiskarna byggde sin kyrka själva. Moderförsamlingen beviljade dock 20 koppardaler för kyrkbygget. Kyrkan liknar öns fi skarstugor. Den är 8 m lång och 6 m bred, sidoväggarna är 2,8 m höga. På sydsidan fi nns 8 bänkar, på norra sidan 7 bänkar och i koret 3 sidobänkar. Framme i kyrkan finns en redikstol och bredvid dörren en off erstock.

Tavlorna som fi nns på väggarna är intressanta och har fåtts som donationer. Den äldsta originaltavlan, oljemålningen Den fromme kristne, är från 1764 och har målats av kyrkomålaren Johan Backman från Nedervetil.

Tankar kyrkas tavla "Den fromme kristne".

 

Tankar kyrkas tavla föreställer hur ärkeängel Mikael slåss med djävulen om Mose kropp.Ett ännu äldre verk, som är från 1697, föreställer hur ärkeängel Mikael slåss med djävulen om Mose kropp. Originaltavlan har flyttats till Karleby  sockenkyrka och i Tankar kyrka finns en kopia. Andra intressanta tavlor är Josef, Maria och Jesusbarnet samt ett kopparsnitt föreställande den svenska kungen Adolf Fredrik.

Det var sockenadjunktens uppgift att hålla gudstjänsterna på Tankar. Han anlände i början av sommaren då fi sket var i full gång och stannade några veckor. Under den här tiden verkade han inte bara som präst utan också som hamnfogde. Hans lön var 10-12 halvtunnor strömming per säsong.

Kyrkklockan kallade förutom till gudstjänst också till andra möten, som t ex till hamnstämman. Där gjordes beslut om olika gemensamma ärenden, även om nödvändigt underhåll av kyrkan. Kyrkan på Tankar var fi skarnas egen och de upprätthöll den.

På 1860-talet bodde över 60 båtlag på Tankar sommartid. Vid sekelskiftet togs motorbåtar i bruk och omständigheterna förändrades. Slutligen fanns det inte en enda fi skarfamilj kvar som skulle ha bott kvar på ön i längre perioder. År 1956 meddelade Karleby församling sig vara villig att ta hand om underhållet av kyrkan.

Tankar kyrka.