Beslutsfattande i Karleby svenska församling

  • För verksamheten svarar det folkvalda församlingsrådet vars ordförande är församlingens kyrkoherde.
  • De olika arbetsområdena förvaltas av direktioner som väljs av församlingsrådet.
  • Förtroendevalda till församlingsrådet väljs med församlingsvalet varje fjärde år.

Karleby svenska församling är en del av Karleby kyrkliga samfällighet

Karleby kyrkliga samfällighet ansvarar för församlingarnas ekonomi samt fastigheterna och begravningsväsendet. I samfälligheten är det gemensamma kyrkofullmäktigeÖppna länk i ny flik som fattar de högsta besluten. De förtroendevalda väljs i församlingsvalet och besluter om samma frågor som fullmäktige i en helt självständig församling. Dessutom fördelar de medel mellan församlingarna i samfälligheten.

Gemensamma kyrkofullmäktige utser ett gemensamt kyrkoråd som leder samfällighetens verksamhet, administration och ekonomi. Det bereder ärenden till gemensamma kyrkofullmäktige och verkställer besluten.

De nuvarande förtroendevalda har sin mandat åren 2023-2026. I följande församlingsval hösten 2026 väljs
• ledamöterna till gemensamma kyrkofullmäktige
• ledamöterna till församlingsrådet för perioden 2027-2030. 

Kyrkoherden är församlingens ledare

Per Stenberg är kyrkoherde i Karleby svenska församling och han är den som leder församlingen. Han är också högsta chef för alla anställda som arbetar med församlingsverksamhet. Kyrkoherden svarar för att gudstjänsten, de heliga sakramenten  de kyrkliga förrättningarna och förkunnelsen sköts rätt.

Kyrkoherden övervakar allt liv och arbete i församlingen, såsom kristen fostran och undervisning, diakoni samt evangelisering och mission. Han ansvarar för att församlingen följer kyrkans bekännelse och uppdrag.

Kyrkoherde väljs antingen i direkt val av församlingsmedlemmarna eller via indirekt val av församlingsrådet. 

Kyrkoherde Per Stenberg.