Redogörelse för bindningar i Karleby kyrkliga samfällighet och dess församlingar

Kyrkostyrelsen har den 16 mars 2021 gett en rekommendation om redogörelse för bindningar i kyrkan (pdf). Gemensamma kyrkofullmäktige och församlingsråden har beslutat att i början valperioden införa bestämmelser om redogörelse för bindningar i enlighet med kyrkostyrelsens rekommendation.

Målet med den givna rekommendationen är att främja en enhetlig praxis vid redogörelse för bindningar och även uppmuntra till större öppenhet och transparens inom församlingarnas, de kyrkliga samfälligheternas, stiftens och kyrkostyrelsens förvaltning. Samtidigt strävar man efter att trygga kyrkans medlemmars förtroende för att förvaltningen är oberoende och opartisk.

Redogörelse för bindningar utom förtroendeuppdraget görs över

 • lednings- och förtroendeuppdrag i företag eller andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet,
 • betydande förmögenhet eller
 • annan bindning

som kan ha betydelse för skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdraget.
 

I Karleby kyrkliga samfällighet och dess församlingar begärs redogörelse för bindningar av

 • församlingsrådets eller gemensamma kyrkorådets ordförande
 • församlingsrådets eller gemensamma kyrkorådets vice ordförande
 • församlingsrådets eller gemensamma kyrkorådets medlem
 • församlingsrådets eller gemensamma kyrkorådets medlemmarnas personliga ersättare
 • gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande
 • gemensamma kyrkofullmäktiges vice ordförande

Redogörelse för bindningar begärs av de ledande tjänsteinnehavare, som delegerats betydande beslutanderätt eller som regelbundet föredrar ärenden:

 • förvaltningsdirektören
 • registerchefen
 • personalchefen
 • ekonomichefen
 • informationschefen
 • chefen för begravningsväsendet
 • fastighetschefen
 • servicechefen
 • kyrkoherde
 • närchef för allmänt församlingsarbete
 • närchef för fostringsarbetet
 • närchef för småbarnspedagogiken
 • närchef för servicetjänster
 • närchef för kantorerna
   

De inlämnade redogörelserna för bindningar publiceras på denna sida med den förtroendevaldas eller tjänsteinnehavarens samtycke. Redogörelserna  raderas då förtroendeuppdraget eller tjänsteförhållandet upphör eller om den förtroendevalda eller tjänsteinnehavaren återtar sitt samtycke. 

Om en person inte lämnar en redogörelse för bindningar, kan man utifrån denna grund inte rikta några åtgärder mot honom eller henne. Den förtroendevalda eller den ledande tjänsteinnehavaren kan också meddela att han eller hon saknar bindningar. Den som lämnar redogörelse för bindningar ansvarar för att uppgifterna är korrekta och uppdaterade.

Anmälda bindningar

Förtroendevalda 

Gröhn Jiska
Församlingsrådet i Kelviå församling, vice ordförande
Gemensamma kyrkofullmäktige, medlem
Gemensamma kyrkorådet, medlem

Lednings- och förtroendeuppdrag i företag eller andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet

 • Inget att rapportera

Betydande förmögenhet

 • Inget att rapportera

Annan bindning som kan ha betydelse för skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdraget

 • Inget att rapportera

Hjelm Reetta
Församlingsrådet i Kelviå församling, medlem

Lednings- och förtroendeuppdrag i företag eller andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet

 • Inget att rapportera

Betydande förmögenhet

 • Inget att rapportera

Annan bindning som kan ha betydelse för skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdraget

 • Karleby stad, stadsstrukturnämnden, medlem
 • Mellersta Österbottens välfärdsområde, välfärdsområdesfullmäktige, medlem
 • Mellersta Österbottens välfärdsområde, välfärdsnämnden, medlem

Kettu Kerttu
Församlingsrådet i Kaustby och Ullava församling, medlem
Gemensamma kyrkofullmäktige, medlem
Gemensamma kyrkorådet, medlem

Lednings- och förtroendeuppdrag i företag eller andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet

 • Inget att rapportera

Betydande förmögenhet

 • Inget att rapportera

Annan bindning som kan ha betydelse för skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdraget

 • Inget att rapportera

Nurmi Pekka
Gemensamma kyrkofullmäktige, medlem
Gemensamma kyrkorådet, vice ordförande
Församlingsrådet i Karleby finska församling, medlem
Placeringsarbetsgrupp, medlem

Lednings- och förtroendeuppdrag i företag eller andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet

 • Medirex Oy (0523733-0), hälsovård, styrelseordförande

Betydande förmögenhet

 • Inget att rapportera

Annan bindning som kan ha betydelse för skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdraget

 • Karleby stadsfullmäktige, medlem
 • Karleby stadsstyrelse, medlem

Orjala Vuokko
Gemensamma kyrkofullmäktige, medlem
Gemensamma kyrkorådet, medlem
Församlingsrådet i Kelviå församling, medlem

Lednings- och förtroendeuppdrag i företag eller andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet

 • Inget att rapportera

Betydande förmögenhet

 • Inget att rapportera

Annan bindning som kan ha betydelse för skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdraget

 • Evankelinen lähetysyhdistys – ELY ry, styrelsemedlem

Seppä Eija
Församlingsrådet i Kaustby och Ullava församling, medlem
Gemensamma kyrkofullmäktige, medlem
Gemensamma kyrkorådet, suppleant

Lednings- och förtroendeuppdrag i företag eller andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet

 • Kaustisen Kansantaiteenkeskus Oy (0797121-3), uthyrning och förvaltning av övriga fastigheter, styrelsemedlem

Betydande förmögenhet

 • Inget att rapportera

Annan bindning som kan ha betydelse för skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdraget

 • Kaustby kommunfullmäktige, medlem
 • Kaustby kommunstyrelse, vice ordförande
 • Äldrerådet och rådet för personer med funktionsnedsättning, ordförande
 • Bildningsnämnden i Kaustby kommun, kommunstyrelsens representant 
 • Unesco-arbetsgrupp, representant för Kaustby kommunfullmäktige
 • Mellersta Österbottens välfärdsområde, välfärdsområdesfullmäktige, suppleant

Tölli Saara
Gemensamma kyrkofullmäktige, medlem
Gemensamma kyrkorådet, medlem

Lednings- och förtroendeuppdrag i företag eller andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet

 • Inget att rapportera

Betydande förmögenhet

 • Inget att rapportera

Annan bindning som kan ha betydelse för skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdraget

 • Inget att rapportera

Tjänsteinnehavaren 

Forsgård Lisen
Karleby kyrkliga samfällighet, kommunikationschef

Lednings- och förtroendeuppdrag i företag eller andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet

 • Inget att rapportera

Betydande förmögenhet

 • Inget att rapportera

Annan bindning som kan ha betydelse för skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdraget

 • Inget att rapportera

Harju Veli-Pekka
Kaustby och Ullava församling, kyrkoherde
Församlingsrådet i Kaustby och Ullava församling, ordförande

Lednings- och förtroendeuppdrag i företag eller andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet

 • Inget att rapportera

Betydande förmögenhet

 • Inget att rapportera

Annan bindning som kan ha betydelse för skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdraget

 • Inget att rapportera

Jokela Anne
Karleby kyrkliga samfällighet, förvaltningsdirektör

Lednings- och förtroendeuppdrag i företag eller andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet

 • Garantiföreningen för Chydenius-Institutet rf (0223459-9), organisationer som betjänar forskning och kultur, styrelsemedlem

Betydande förmögenhet

 • Inget att rapportera

Annan bindning som kan ha betydelse för skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdraget

 • Inget att rapportera

Juvila Kai
Kelviå församling, kyrkoherde
Församlingsrådet i Kelviå församling, ordförande

Lednings- och förtroendeuppdrag i företag eller andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet

 • Inget att rapportera

Betydande förmögenhet

 • Inget att rapportera

Annan bindning som kan ha betydelse för skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdraget

 • Inget att rapportera

Lapinoja Antti
Lochteå församling, kyrkoherde
Församlingsrådet i Lochteå församling, ordförande
Gemensamma kyrkorådet, ordförande

Lednings- och förtroendeuppdrag i företag eller andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet

 • Käpälämäen perhekoti Oy (2017034-9), anstalter för barn och unga och professionell familjevård, verkställande direktör
 • Jääkärin Marja Oy (3337858-7), odling av andra frukter, bär samt nötter, verkställande direktör

Betydande förmögenhet

 • Inget att rapportera

Annan bindning som kan ha betydelse för skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdraget

 • Inget att rapportera

Lehtiheimo Mari
Karleby kyrkliga samfällighet, servicechef

Lednings- och förtroendeuppdrag i företag eller andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet

 • Inget att rapportera

Betydande förmögenhet

 • Inget att rapportera

Annan bindning som kan ha betydelse för skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdraget

 • Inget att rapportera

Raappana Veli-Matti
Karleby kyrkliga samfällighet, fastighetschef

Lednings- och förtroendeuppdrag i företag eller andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet

 • Raappana Veli-Matti Samuel (3375830-1) utformning av byggprojekt, företagare

Betydande förmögenhet

 • Inget att rapportera

Annan bindning som kan ha betydelse för skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdraget

 • Inget att rapportera

Vepsäläinen Heli
Karleby kyrkliga samfällighet, registerchef

Lednings- och förtroendeuppdrag i företag eller andra sammanslutningar som bedriver näringsverksamhet

 • Inget att rapportera

Betydande förmögenhet

 • Inget att rapportera

Annan bindning som kan ha betydelse för skötseln av förtroende- eller tjänsteuppdraget

 • Inget att rapportera