Kremering och urnans nedläggning

Jordfästningen är likadan vid kremering som vid kistbegravning.

Efter begravningen framförs inbjudan till eventuell minnesstund. Ifall jordfästningen hålls i Marie kapell blir den avlidnes kista kvar i kapellet efter jordfästningen och begravningsföljet förflyttar sig till minnesstunden. Ifall jordfästningen sker i kyrkan, förflyttas kistan efter jordfästningen tillbaka till lokalen, där kistorna med de avlidna förvaras.

Vid gravsättning av stoftet behövs inga bärare. Efter jordfästningen tar de anhöriga blommorna till platsen där urnan kommer att läggas ner. Tillvägagångssättet kan diskuteras i samband med planeringen av begravningen.

Nedläggningen av urnan sker på separat avtalad tid. De anhöriga hämtar urnan från kapellet, och en av församlingens medarbetare deltar vid nedläggningen.

I samband med nedläggningen kan man ha en liten andakt tillsammans med en präst eller någon annan. Ett speciellt formulär för gravläggning, som kan användas vid tillfället, finns i Kyrkohandboken. Om de anhöriga önskar att en präst är närvarande, ska man avtala om detta på förhand.

Askan eller askurnan kan begravas i kistgrav, urngrav, minneslund eller på ett område där askan strös ut. Ett separat område för gravläggning av urna finns på Anna begravningsplats. Begravningsområdet för urnor skiljer sig från minneslunden på det sättet att gravarna på begravningsområdet för urnor är separata och de anhöriga vet exakt var gravarna är belägna. På begravningsområdet för urnor kan man placera ett skilt minnesmärke.

Anna begravningsplats finns också en minneslund och ett område där askan kan strös ut. I minneslunden gravläggs den avlidnes aska i en urna och i området för aska utan urna. Platsen för askan, som gravläggs i minneslunden eller strös ut, kommer endast till kännedom för begravningsplatsens myndigheter och meddelas inte till de anhöriga.

Man kan skaffa en namnskylt till den gemensamma minnesstenen över de avlidna som begravts där. Kyrkliga samfälligheten sköter om anskaffningen och monteringen av namnskyltarna. Beställning av namnskylten kan göras på kontoret på Anna begravningsplats eller på kyrkliga samfällighetens ekonomikontor.

Minnesmärken på staty.

Man kan skaffa en namnskylt till den gemensamma minnesstenen över de avlidna som begravts där.