Före begravningen

Efter att en anhörig avlidit måste de närmaste anhöriga i anslutning till begravningen under en kort tid sköta om många olika saker. Församlingen vill hjälpa och stödja de anhöriga vid dessa arrangemang. Följande saker sköts innan begravningen.

Sorgflaggning

På dödsdagen hissas flaggan på halv stång vid den avlidnes hem. Tiden för flaggningen varierar enligt årstid. Ofta flaggar man på halvstång även vid den avlidnes arbetsplats. Finlands flagga hissas först i topp och sänks sedan ner till en tredjedel av stångens höjd.

På begravningsdagen är det sed att sorgflagga vid den avlidnes hem och även där minnesstunden hålls. Då sorgflaggar man från kl. 8. Efter jordfästningen hissas flaggan i topp för att hedra den döde. Sorgflaggning sker även på officiella flaggningsdagar.

Utsjungning

När en anhörig avlidit kan en kort andakt hållas om så önskas. Andakten kallas i Karleby för utsjungning. Andakten består av psalmsång, bibelläsning, bön och avsked.

Andakten hålls vanligtvis i sjukhusets kapell när den avlidne hämtas. Andakten leds av sjukhusprästen, församlingens präst eller någon av den avlidnes närstående. Före utsjungningen kan man öppna kistan för avsked om man så önskar och det inte finns något som hindrar det. Kom i så fall överens med begravningsbyrån och prästen om att öppna kistan.

Begravningstillstånd

Begravningen förutsätter ett begravningstillstånd. Vid dödsfall på sjukhus eller annan vårdinstans, får de anhöriga begravningstillståndet av vårdpersonalen. Om döden inträffat hemma, börjar utredningen genom att man anhåller om begravningstillståndet från hälsocentralen.

Begravningstillståndet inlämnas till församlingens pastorskansli eller begravningsplatsernas byrå.

Vid olycksfall

Om döden inträffat genom ett olycksfall tar polisen kontakt med de anhöriga och hjälper vidare vid behov. De anhöriga får information om dödsorsaken av läkaren eller Statistikcentralen. Församlingen får inga uppgifter om dödsorsaken.

Transport

De anhöriga kan komma överens om transporten med en begravningsbyrå. Vid olycksfall ansvarar polisen för transporten av den avlidne.

Begravningsarrangemang

Sedan är det dags för begravningsarrangemangen. Man börjar med att besöka

  • Karleby svenska församlings pastorskansli 
  • begravningsplatsens kontor (Maria/Anna, Elisabeth) 
  • någon privat begravningsbyrå.

På pastorskansliet 

avtalar man om tid och plats för jordfästningen, förrättande prästen samt plats för minnesstunden. Samtidigt kommer man överens om tidpunkt för minnes- eller själaringningens och söndag för tacksägelse i samband med högmässan.

Jordfästningen kan ske i förrättningskapellet, kyrkan, sjukhusets kapell eller vid graven enligt överenskommelse med pastorskansliet och prästen.

På begravningsplatsens kontor

avtalar man om bokning av gravplats.

Karleby kyrkliga samfällighet upprätthåller begravningsplatserna Marie och Anna vid Bredviksvägen (i Mesill, mellan centrum och Björkhagen) samt Elisabet, som ligger vid Vasavägen.

Församlingen sköter om att öppna och täcka graven samt att sätta den i stånd efter begravningen. De utförda arbetena debiteras enligt gällande taxa.

Besittningsrätten för en gravplats är begränsad. Gravrätten överlåts för 30 år och tiden räknas från början av följande kalenderår. Gravrätten kan förlängas efteråt.

I graven kan finnas en eller flera gravplatser. Vid anskaffning av ny gravplats går det bra att bekanta sig med den på gravgården. Ring kontoret vid begravningsplatsen och avtala om en besökstid.

En gammal gravplats kommer i fråga, ifall familjen redan har en plats med lediga gravar. En gammal plats kan tas i återbruk efter 20 år.

Urnan kan begravas i kistgraven. På Anna begravningsplats finns tre alternativa sätt för placeringen av askan: Urnelunden, minneslunden samt ströområde. I en traditionell urngrav ryms 1-6 urnor.

Kostnaderna för gravplatsen och begravningen fastställs årligen. För innehavare av frontbevis och deras makar är gravplatsen kostnadsfri.

På begravningsbyrån 

kommer man överens om en kista eller urna samt om transporten av den avlidne. I Karleby verkar flera privata begravningsbyråer som man kan välja mellan.

Ifall de anhöriga vill se den avlidne före jordfästningen, ska man komma överens om det i god tid med begravningsbyrån. Efter jordfästningen öppnas kistan inte.

Dödsannonsen

Man kan annonsera om dödsfallet i tidningen. Med en dödsannons i tidningen före begravningen meddelar man om dödsfallet och inbjuder till begravningen. Det går också att annonsera efter begravningen och tacka för vänlig hågkomst. Man kan utforma annonsen vid tidningens kundbetjäning, där det finns olika modeller till påseende.

En dödsannons innehåller vanligtvis den avlidnes familjeförhållanden (t.ex. min make, vår dotter) samt yrke eller titel. Sedan kommer den avlidens fullständiga namn, födelsedatum och -plats, samt dödsdatum och -plats. I dödsannonsen kan de anhöriga nämnas med sina fullständiga namn om så önskas. Ett bibelord, en psalmvers eller annan text kan också bifogas. Om dödsannonsen innehåller en inbjudan till jordfästning och minnesstund, bör tid och plats anges.