Dataskyddsbeskrivning

Personuppgiftsansvarig
Karleby kyrkliga samfällighet (Y-0179225-7)
Västra Kyrkogatan 17, 67100 Karleby
+35868296111(växel),  kokkola@evl.fi

Kontaktuppgifter i ärenden som berör registret
Karleby kyrkliga samfällighet / Informationsenheten
Västra Kyrkogatan 17, 67100 Karleby
info.kokkola@evl.fi 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet
Mari Hautamäki
Västra Kyrkogatan 17, 67100 Karleby
+358503147553, tietosuojavastaava.kokkola@evl.fi

Registrets namn
Karleby kyrkliga samfällighets och dess församlingars webbsidor upprättatade med hjälp kyrkans gemensamma webbpubliceringsverktyg Klockaren.

Ändamålet med behandlingen av personuppgifter
Behandlingen av personuppgifter på webbplatsen hänför sig till elektroniska funktioner som underlättar uträttandet av ärenden; beställning av ämbetsbevis, inträde i kyrkan, förbönsbegäran, insamling av respons, beställning av nyhetsbrev.

Registrerade persongrupper och datainnehåll
Karleby kyrkliga samfällighet ansvarar för webbplatsens allmänna och gemensamma innehåll. Varje församling ansvarar för sin egen evenemangsinformation, sin presentationssida, sin kontaktinformation etc.

På webbplatsen behandlas följande uppgifter: beställning av ämbetsbevis, förbönsbegäran och insamling av respons, till vilka det finns formulär på webbsidan. Datainnehållet varierar och framgår alltid från respektive formulär (bl. a. namn, adress, email). Till församlingens verksamhet anmäler man sig via de länkar som finns på webbsidan. För inträde i kyrkan finns en länk till kyrkans egna webbsidor.

Uppgifter som lämnats av en person behandlas av den församling eller det centralregister som ansvarar för den aktuella verksamheten eller ärendet.

Uppgiftskällor
Den som använder webbsidorna anger själv de personuppgifter som krävs för den valda funktionen.

Utlämning av uppgifter
De uppgifter som uppgetts på formulären förmedlas till den församling vars verksamhet ärendet gäller.

Uppgifter lämnas inte ut till utomstående.

Principer för skydd av personuppgifter

De personuppgifter som uppges på anmälningsformulären på våra webbsidor är skyddade enligt de krav som lagstiftningen förutsätter.

Den registrerade har rätt att

  • av den personuppgiftsansvarige begära tillgång till och rättelse eller radering av sina personuppgifter
  • av den personuppgiftsansvarige begära begränsning av behandling som rör den registrerade eller invända mot behandlingen och rätten att flytta data till andra system (dataportabilitet)
  • till de delar som behandlingen av personuppgifter baserar sig på den registrerades samtycke, när som helst återkalla sitt samtycke, utan att detta påverkar lagligheten av behandlingen på grundval av samtycket, innan detta återkallades
  • lämna in klagomål över behandlingen till den nationella tillsynsmyndigheten, om den registrerade anser att behandlingen av personuppgifter som avser henne eller honom strider mot EU:s allmänna dataskyddsförordning. Användning av denna rätt begränsar inte ändringsökande enligt kyrkolagen (1054/1994).

Den registrerades rätt att kräva rättelse av uppgifter

Den registrerade har rätt att kräva att den registeransvarige utan dröjsmål rättar felaktiga eller ospecifika personuppgifter som berör den registrerade. Den registrerade har rätt att få (med beaktande av för vilket ändamål uppgifter behandlats) bristfälliga personuppgifter kompletterade, t. ex. genom att lämna in en skriftlig begäran om tilläggsutredning på adressen:

Karleby kyrkliga samfällighet /
Rättelse av personuppgifter / tilläggsutredning
Västra Kyrkogatan 17
67100 Karleby

Användning av kakor på webbsidorna

  • På webbplatsen används kakor för att garantera att tjänsten är säker, effektiv och användarvänlig.
  • Kakor används för att ta fram statistik och spara användarens ändringar av textstorleken (ändringen bibehålls också vid framtida besök på webbplatsen).
  • Kakor (cookies) är en liten textfil utan sidor som skickas till användarens egen dator och sparas där. Kakorna skadar inte användarnas datorer eller filer.
  • Det går att avaktivera användningen av kakor. Avaktiveringen görs via webbläsarens inställningar.
  • Om funktionen avaktiveras är det bra att beakta att kakor kan vara en förutsättning för att vissa tjänster ska fungera korrekt.