Gemensamt ansvar

Insamlingen Gemensamt Ansvar är en folkrörelse för kärlek till nästan och den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda i Finland och u-länderna, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse. Varje år i februari, mars och april genomförs kampanjen i lutherska församlingar i landet med hjälp av tusentals frivilliga. Insamlingens beskyddare är republikens president.

Grunder för intäktsfördelningen:

  • 60 % av insamlingsintäkterna styrs till internationellt bistånd via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

  • 20 % av intäkterna går till ett ändamål i Finland som utses varje år.

  • 20 % av intäkterna används till mångsidig hjälpverksamhet via lokala församlingar.

Av varje donerad euro används cirka 80 % till hjälparbetet och resten till påverkansarbete, kommunikation, medelanskaffning samt den allmänna förvaltningen kring insamlingen.

Insamlingen Gemensamt Ansvar försvarar de osynliga i samhället och tar ställning för rättvisa och människovärde. Vi motarbetar likgiltighet och uppmuntrar samhällsmedlemmarna att ta ansvar för varandra. Vi vill hjälpa människor att hjälpa sig själva.

Målet är också att öka medvetenheten om sociala orättvisor, att påverka politiker och strukturer och att utveckla nya arbetsmetoder bland hjälpbehövande.

Gemensamt ansvar 2021 fokuserar på de äldres ekonomiska trångmål 

Äldre människor både i Finland och ute i världen har av olika orsaker drabbats av fattigdom. Intäkterna från insamlingen Gemensamt Ansvar 2021 går till äldre personer i ekonomiskt trångmål både i Finland och ute i världen. Insamlingen börjar 7.2.2021.

Mindre bemedlade äldre har ofta hamnat i ett läge där svårigheterna tornar upp sig. Fattigdomen leder lätt till problem med hälsan, social isolering, ensamhet och digital marginalisering.

Faktorer som kan leda till fattigdom i pensionsåldern är bland annat att man hamnat utanför arbetslivet, varit hemmamamma, arbetsoförmögen, långtidsarbetslös, haft låg lön – eller en kombination av alla dessa. Andra orsaker kan vara dyrt boende, nedärvd fattigdom, psykisk ohälsa eller många överraskande faktorer.

I Finland ser fattigdomen bland de äldre annorlunda ut på olika håll i landet. Också sätten att avhjälpa problemen varierar. 40 procent av våra pensionärer får mindre än 1 250 euro per månad i pension. Den bistra verkligheten är att den största enskilda kundgruppen som behöver församlingarnas mathjälp är mindre bemedlade äldre.

Äldre får hjälp via församlingens diakoniarbete

20 procent av varje församlings insamlingsintäkter blir kvar i församlingen och kan användas för att hjälpa äldre människor i det egna församlingsområdet ur deras trångmål.

Kyrkans diakonifond, som är den ena riksomfattande mottagaren av intäkterna i insamlingen Gemensamt Ansvar, använder sin andel på 10 procent till att ge äldre personer ekonomiskt stöd och höja deras livskvalitet. Ansökningarna om understöd via diakonifonden görs via lokalförsamlingarnas diakoniarbete där man känner till hjälpbehovet och personligen träffar varje hjälpbehövande.

Den andra riksomfattande intäktsmottagaren är Seurakuntaopistos nätverk av folkhögskolor som kommer att ordna kostnadsfri utbildning i ekonomiförvaltning och träning i digitala färdigheter för äldre från och med år 2022.

Donera till gemensamt ansvar

Om du vill vara med och hjälpa till genom att donera en slant finns det fler möjligheter. 

Du kan delta i insamlingen via nätet via den här länken.

Ge en slant genom inbetalning på följande konton:

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Nordea FI16 2089 1800 0067 75

Pohjola bank FI14 5000 0120 2362 28

  • Om du vill skänka pengarna via Karleby svenska församling, använd referensnummer 305268.
     

Om du vill betala via Karleby svenska församlings MobilePay, använd nummer 58072.

 

 

Gemensamt ansvars reklam för kampanjen 2021.