Samlar in pengar i ett skåp.

Gemensamt ansvar

Insamlingen Gemensamt Ansvar är en folkrörelse för kärlek till nästan och den evangelisk-lutherska kyrkans årliga storinsamling, som hjälper nödställda i Finland och u-länderna, oberoende av härkomst, religion eller politisk övertygelse. Varje år i februari, mars och april genomförs kampanjen i lutherska församlingar i landet med hjälp av tusentals frivilliga. Insamlingens beskyddare är republikens president.

Grunder för intäktsfördelningen:

  • 60 % av insamlingsintäkterna styrs till internationellt bistånd via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

  • 20 % av intäkterna går till ett ändamål i Finland som utses varje år.

  • 20 % av intäkterna används till mångsidig hjälpverksamhet via lokala församlingar.

Av varje donerad euro används cirka 80 % till hjälparbetet och resten till påverkansarbete, kommunikation, medelanskaffning samt den allmänna förvaltningen kring insamlingen.

Insamlingen Gemensamt Ansvar försvarar de osynliga i samhället och tar ställning för rättvisa och människovärde. Vi motarbetar likgiltighet och uppmuntrar samhällsmedlemmarna att ta ansvar för varandra. Vi vill hjälpa människor att hjälpa sig själva.

Målet är också att öka medvetenheten om sociala orättvisor, att påverka politiker och strukturer och att utveckla nya arbetsmetoder bland hjälpbehövande.

Logo, Gemensamt Ansvar.

 

Gemensamt Ansvar hjälper unga i en våldsam värld

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2023 samlar in medel för lösning av konflikter och förebyggande av våld bland unga under temat De unga i en våldsam värld.

Av de medel som samlats in via Gemensamt Ansvar styrs 40 procent till Finland. Hälften av de medel som stannar i Finland blir kvar i lokalförsamlingarna och används där för att stödja ungdomar genom verksamhet som anknyter till insamlingstemat och för församlingarnas hjälparbete.

Den andra hälften av de insamlade medlen som stannar i hemlandet går till den nationella samarbetspartnern Stationens Barn rf som använder pengarna för att utveckla och utvidga sin verksamhet som syftar till att förebygga och minska skol- och ungdomsvåld. Rent konkret används insamlingsmedlen för att utreda utdragna och utmanande fall av skolmobbning genom K-O-verksamheten  (från finskans Kiusaaminen Nolla, noll mobbningsfall) samt för gatuförlikning, där medlarna är professionella ungdomsarbetare. Båda metoderna kan användas för att lösa komplicerade konflikter. Verksamheten går ut på att konkret ingripa i problem samt utbilda yrkesfolk till medlare och experter inom våldsförebyggande arbete.

60 procent av insamlingsintäkterna styrs som tidigare via Kyrkans Utlandshjälps katastroffond till internationell hjälp. Årets insamling fokuserar särskilt på Kyrkans Utlandshjälps arbete i Kenya, där medel från katastroffonden stöder de ungas skolgång i landets fattigaste områden som lider av torka. Klimatkrisen försvårar nomadfamiljernas liv och försörjning när betesmarkerna minskar. Detta ökar konflikterna mellan samhällena och också de unga blir involverade. Fattigdomen och instabiliteten leder till förvärrade sociala och ekonomiska problem och gör att de unga hoppar av skolan.  Understöden från katastroffonden kan hjälpa unga att återvända till skolan och fortsätta sin skolgång och också användas för stödundervisning och psykosocialt stöd. Utbildningen ger de unga bättre möjligheter att försörja sig och främja freden i sina egna samhällen.

Gemensamt Ansvar-biskop 2023 är biskop Jukka Keskitalo från Uleåborgs stift och beskyddare för insamlingen är republikens president Sauli Niinistö.

Donera till gemensamt ansvar

Om du vill vara med och hjälpa till genom att donera en slant finns det fler möjligheter. 

Du kan delta i insamlingen via nätet via den här länken.

Ge en slant genom inbetalning på följande konton:

Aktia FI82 4055 0010 4148 41

Nordea FI16 2089 1800 0067 75

Pohjola bank FI14 5000 0120 2362 28

  • Om du vill skänka pengarna via Karleby svenska församling, använd referensnummer 305268.
     

Om du vill betala via Karleby svenska församlings MobilePay, använd nummer 58072.

Insamlingstillstånd RA/2020/639