Till nyhetslistan

Gemensamma kyrkorådets beslut 25.5.2023

Ordförandes klubba på kalender.

Fastställande av kyrkoskatten för år 2024

Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige fastställer kyrkoskattesatsen för år 2024 till 1,65 procent, dvs. samma som under pågående år. 
Gemensamma kyrkofullmäktige fastställer nästa års kyrkoskatteprocent den 7.6.2023.

Gemensamma kyrkorådet godkände uppdaterad investeringsplan

På grund av kostnaderna för renoveringen av Gamlakarleby stadskyrka har hela samfällighetens investeringsplan granskats som en större helhet, och arbetet med planerade projekt har omorganiserats med beaktande av hur brådskande åtgärderna är. Kostnadsberäkningen för renoveringen av Gamlakarleby stadskyrka är ca 1 300 000 euro. Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige godkänner ändringarna i investeringsplanen. 

Rappningsreparationerna på Katarine gravgård verkställs år 2024 och på grund av Museiverkets avslag på understödsansökan, avsätts ett tilläggsanslag på 20 000 euro för projektet. För ändring av altaret och byggandet av toalett i Halso kyrka reserveras ett tilläggsanslag på 20 000 euro, varav 10 000 euro används för planering under pågående år.  Kostnadsberäkningen för orgelregistreringsteknik i Kelviå kyrka ökas med 20 000 euro på basen av preliminära kostnadsberäkningar.  Helhetskostnaden 60 000 euro fördelas på 2023 och 2024, eftersom leveranstiden på utrustningen är lång. Merparten av budgeten för Chydenius prästgård flyttas till 2024. En summa på 10 000 euro för projektplanering och konditionsgranskning blir kvar i årets investeringsplan.

Arbetsgrupp bereder grundstadga för Karleby kyrkliga samfällighet 

Gemensamma kyrkorådet utsåg en arbetsgrupp för att bereda Karleby kyrkliga samfällighets grundstadga.  I och med den nya kyrkolagstiftningen som träder i kraft den 1 juli 2023 slås kyrkofullmäktiges arbetsordning, kyrko- och församlingsrådens reglementen samt direktionernas instruktioner, som styr församlingarnas och samfällighetens förvaltning, samman till en grundstadga.

Till arbetsgruppen som bereder Karleby kyrkliga samfällighets grundstadga valdes gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande Torbjörn Sandell, gemensamma kyrkorådets ordförande Antti Lapinoja, Kalevi Lindfors, Kristiina Teerikangas, Jukka Paananen, Vuokko Orjala och Eija Seppä. Dessutom deltar förvaltningsdirektör Anne Jokela och förvaltningssekreterare Susanna Herlevi i arbetet. Som ordförande för arbetsgruppen fungerar Torbjörn Sandell och som sekreterare Susanna Herlevi. Gemensamma kyrkorådet förutsätter att arbetsgruppens förslag till grundstadga är klart till den 31.10.2023, och föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige för en remissdiskussion inför beredningen av grundstadgan. 

Grundande av församlingspastorstjänst i Lochteå församling

Lochteå församling har haft en tidsbunden församlingspastorstjänst 1.9.2022–31.8.2023. Församlingsrådet i Lochteå har föreslagit att en församlingspastorstjänst grundas i församlingen. Beslut om grundande av tjänst måste fattas av gemensamma kyrkofullmäktige. Till församlingspastorns arbetsuppgifter hör bland annat barn- och ungdomsarbete, vuxenarbete samt allmänt församlingsarbete.

Gemensamma kyrkorådet föreslår att gemensamma kyrkofullmäktige grundar en församlingspastorstjänst i Lochteå församling från den 1.9.2023.

Redogörelser för bindningar

Gemensamma kyrkorådet antecknade för första gången till kännedom inkomna redogörelser för bindningar, som beslutsfattare och tjänsteinnehavare inlämnat. Redogörelser över bindningar begärs av ordföranden och vice ordföranden för församlingsråden och gemensamma kyrkorådet, av deras medlemmar samt personliga suppleanter. Också gemensamma kyrkofullmäktiges ordförande och vice ordförande, som har närvaro- och yttranderätt vid gemensamma kyrkorådets sammanträden, lämnar in en redogörelse.  Förutom kyrkoherdarna begärs bindningsredogörelse också av ledande tjänstemän, som delgetts betydande beslutanderätt eller som regelbundet föredrar ärenden. Karleby kyrkliga samfällighet har beslutat att ta i bruk redogörelser för bindningar från början av valperioden.

Genom redogörelse för bindningar kan man öka öppenheten och transparensen i församlingarnas och samfällighetens förvaltning samt stärka kyrkans medlemmars förtroende för en oberoende och opartisk förvaltning. 

Bestämmelser om gravminnesmärken på begravningsplatserna i Kaustby 

Gemensamma kyrkorådet godkände de uppdaterade bestämmelserna om gravminnesmärken på begravningsplatserna i Kaustby. 

25.5.2023 19.33