Till nyhetslistan

Gemensamma kyrkorådets beslut den 14.10.2020

14.10.2020 18.37

Johanna Lahti valdes till befattningen som matservicearbetare på deltid

Gemensamma kyrkorådet valde, enligt intervjugruppens förslag, Johanna Lahti till befattningen som matservicearbetare på deltid (80 %) från den 1.11.2020 eller enligt överenskommelse. 

Johanna Lahtis utbildning, arbetserfarenhet, lämplighet för uppgiften och det allmänna intrycket under intervjun motsvarade bäst de krav som ställs på uppgiften.
 
Ansökningstiden gick ut den 7.10. Fyra ansökningar inkom under utsatt tid och två sökande kallades till intervju.  Vid utvärderingen av de sökande fästes uppmärksamhet vid utbildning, arbetserfarenhet, flexibilitet, samarbetsförmåga, motivation, lämplighet för uppgiften samt erfarenhet av kundservice och handledning av frivilligarbetare. 

Till matservicearbetarens arbetsuppgifter hör matlagning, servering, planering och verkställande av kundtillfällen samt städning och övervakning av utrymmen på verksamhetspunkterna i Kelviå och Lochteå. Behörighetskraven är utbildning inom cateringbranschen eller motsvarande arbetserfarenhet.

Lohtaja-talo hyrs av Karleby stad

Gemensamma kyrkorådet beslöt att hyra Lohtaja-talo av Karleby stad till församlingshem i Lochteå. Huset är beläget på en utmärkt plats i Lochteå centrum och är byggt 1896. Inga problem med inomhusluften eller andra byggnadstekniska problem har uppdagats i byggnaden. För att huset ska kunna tjäna som församlingshem behöver åtgärder utföras i köket, på avloppssystemet och ljudåtergivningen. Större delen av köksutrustningen från Seurakulma kan användas i de nya utrymmena. Ändringsarbetet finansieras med medel som reserverats i investeringsplanen för år 2021.

Konditionsgranskning samt avyttring delvis eller helt av Björkhagens församlingshem

Gemensamma kyrkorådet beslöt att avyttringen av Björkkorset, delvis eller helt, tas till beredning. 

Fastigheten har konditionsgranskats av Granlund Pohjanmaa Ab. Rapporten gavs den 29.9.2020. Konditionsgranskningen omfattade granskning av byggnads- och ventilationsteknik med hjälp av ytmätning samt erfarenhetsbaserade och organoleptiska metoder. Fyra sensorer placerades i utrymmet under en vecka, för att följa upp växlingarna i inomhusluften. Ingen synlig mikrobtillväxt eller fukt i konstruktionerna hittades under granskningen.  Ventilationen fungerar och koldioxidhalterna översteg inte skadliga gränsvärden.     Otypisk lukt förekom i dagvårds- och diakoniutrymmet. Orsaken till lukten kunde inte fastställas och Granlund rekommenderar att man går vidare med att öppna byggnadens konstruktioner för att lokalisera orsaken till lukten.  Brådskande mindre reparationsarbeten inleds genast.